Romkinja aktivna, ravnopravna i priznata u društvenoj zajednici

Udruženje Roma Novi Bečej osnovano je 1999. godine. Od tada aktivnim radom realizovali su 47 projekata, radili u 45 romskih naselja u Bečeju, Zrenjaninu, Kikindi, Novom Kneževcu, Starom Bečeju, Miloševu, Kumanu, Boćaru. Kroz njihove programe prošlo je oko 6000 Romkinja i oko 2000 dece. Aktivno smo uključeni i u procese implementacije Dekade Roma u Srbiji. Aktivno rade na rodnoj osetljivosti Dekade Roma zastupajući usvajanje rodno sensitivnih akcionih planova, posebno usvajanja lokalnih akcionih planova za Romkinje kako u njihovoj tako i u susednim opštinama. Aktivno učestvuju u procesu izrade izveštaja iz senke na sprovođenje CEDAW konvencije u Srbiji.

Aktivnosti centra podeljene su u 6 grupa.

Prva grupa aktivnosti su psihosocijalne radionice na terenu sa romskim ženama koje pokrivaju različite oblasti života i rada.

Druga aktivnost je SOS telefon na jezicima manjina (romski, mađarski i rumunski).

Treća aktivnost je Pravno savetovalište koje besplatno daje pravne savete ženama žrtvama nasilja ali i zastupa Romkinje i druge manjinske žene pred sudovima po pitanjima nasilja u porodici, institucionalne diskriminacije i rasisitičkih napada.

Četvrta grupa aktivnosti su informativne akcije čiji je cilj informisanje o važnim pitanjima za Romkinju i njenu porodicu.

Peta grupa aktivnosti pokriva oblast pomoći u osnaživanju malih ženskih grupa i organizacija i podsticaj romskom ženskom aktivizmu primarno na području Vojvodine, kao i koordiniranje rada i razvoja Ženske romske mreže Banata i članstvo u Romskoj ženskoj mreži Srbije.

Šesta grupa aktivnosti je oblast zastupanja i rad na unapređenju institucionalnih mehanizama za unapređenje romske nacionalne manjine u Srbiji sa posebnim osvrtom na položaj Romkinja. Ova grupa aktivnosti uključuje aktivnosti zastupanja na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom, ali i evropskom i međunarodnom nivou.

Na SOS telefonu na jezicima nacionalnih manjina rade edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traume muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. SOS telefon pruža uslugu na jezicima nacionalnih manjina (Mađarskom, Romskom, Rumunskom i Srpskom).

Besplatnu pravnu pomoć pružaju u vezi sa postupcima koji se vode:

Zbog krivičnih dela:

-Nasilje u porodici

-Nedavanje izdržavanja(alimentacije)

-Zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta

-Silovanje

-Nanošenje telesnih povreda

Po porodičnom zakonu:

-Za mere zaštite od nasilja u porodici

-Za razvod braka

-Za poveravanje deteta

-Za alimentaciju

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here